Upravit stránku

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Okna-dveře Vorel s.r.o.

Obchodní podmínky platí v souladu s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění a tvoří nedílnou součást všech smluv o dílo, uzavíraných mezi dodavatelem a objednatelem, jejichž předmět plnění bude v souladu s živnostenským oprávněním dodavatele, platným v době uzavření jednotlivé smlouvy o dílo.

1. Všeobecná ustanovení
1.1.V zájmu zjednodušení a zefektivnění vzniku, trvání a zániku obchodně závazkových vztahů mezi dodavatelem a objednatelem, kdy Obchodní zákoník umožňuje smluvním stranám určit část obsahu smlouvy odkazem na obchodní podmínky, jež jsou jim známé, platí mezi smluvními stranami tyto obchodní podmínky jako všeobecná ustanovení uzavíraných smluv o dílo.
1.2. Dodavatel je podnikatelem v oboru truhlářství a nákupu zboží za účelem jeho dalšího prodeje.
1.3. Vzájemný vztah mezi dodavatelem a objednatelem se řídí jednotlivými smlouvami o dílo, těmito obchodními podmínkami (dále jen OP) a obchodním právem. V případě nejasností má přednost ujednání ve smlouvě o dílo před OP a OP před obchodním zákoníkem.
1.4. Smlouvami, uzavřenými podle těchto OP se rozumí písemně uzavřené smlouvy o dílo, podepsané oběma smluvními stranami (dále jen smlouvy). Nedílnou součástí smlouvy o dílo je dokument „ Cenová nabídka“, kde bude uveden rozpočet ceny díla, který představuje sjednanou cenu díla.
1.5. Uzavřením smlouvy o dílo a oboustranným podpisem OP se tyto podmínky stávají nedílnou součástí těchto smluv a právní vztahy z nich vzniklé se bez dalšího řídí OP.
1.6. Při sjednávání každé další smlouvy mezi shodnými smluvními stranami se tento nový právní vztah, nebude-li dohodnuto jinak, řídí automaticky těmito OP, včetně jejich dodatků podle odst.
1.7., bez ohledu na to, zda na ně bude smlouva odkazovat, při čemž platí, že objednatel byl s OP důkladně seznámen.
1.8. Jakékoliv změny OP lze činit pouze na základě vzájemné dohody stran písemnými, číslovanými a oboustranně podepsanými dodatky. Nebude-li ujednáno písemně jinak, účinnost změny OP se týká všech právních vztahů na základě dosud uzavřených smluv o dílo a to ode dne oboustranného podpisu dodatku OP.

2. Zhotovení a dodání díla
2.1. Dodavatel se zavazuje k provedení díla, tj. k jeho řádnému provedení a předání objednateli v souladu s těmito OP v provedení a termínu určeném ve smlouvě. 2.2. Při provedení díla postupuje dodavatel samostatně a není při určení způsobu provedení díla vázán pokyny objednatele, vyjma smluvené specifikace díla, není-li smlouvou písemně stanoveno jinak.
2.3. Smluvní strany se mohou dohodnout na předání díla formou dílčích dodávek.


3. Převzetí díla
3.1.Objednatel je povinen provedené dílo v sjednaném termínu převzít v souladu s těmito OP a podepsat písemný Zápis o převzetí díla. Především je povinen zajistit, umožnit dodavateli montáž díla a zajistit ve sjednaném termínu řádnou, odpovědnou a odbornou přejímku a kontrolu kvality, množství, způsobu provedení díla (resp. zda je dílo předáváno v souladu s dohodnutou technickou specifikací) při jeho předávání. Objednatel se zavazuje v termínu dohodnutém pro předání díla zajistit převzetí díla a kontrolu kvality díla odbornou osobou (akreditovaná osoba). V případě, že objednatel poruší tuto povinnost a nezajistí ve sjednaném termínu odbornou přejímku díla, odpovídá dodavateli za vzniklou škodu, ušlý zisk, při tom se automaticky přiměřeně prodlužuje sjednaná lhůta plnění a předání díla dodavatelem objednateli. Objednatel se zavazuje okamžitě s dodavatelem dohodnout jiný náhradní termín předání díla. Pro případ, že objednatel neposkytne dodavateli uvedenou součinnost nutnou k předání díla, pro účely vzniku povinnosti objednatele zaplatit cenu nebo doplatek ceny za dílo, má se za to, že dodavatel předal dílo objednateli řádně a včas.
3.2. Zápis o převzetí díla, písemně potvrzený objednatelem při převzetí, musí obsahovat čitelné jméno a příjmení akreditované osoby, která přejímku provedla, včetně uvedení jejího pracovního zařazení, funkce u objednatele nebo mandátu, který získala od objednatele pro převzetí zboží, její podpis a datum převzetí. Za splnění této povinnosti odpovídá objednatel, při tom platí, že dodavatel je vždy v dobré víře, když předává dílo níže uvedeným osobám, přítomným na místě předání: objednateli, stavbyvedoucímu, stavebnímu technikovi, technickému dozoru nebo osobě, která předloží zmocnění objednatele k oprávnění převzít dílo, jinak dodavatel není povinen dílo předat a veškerá odpovědnost za nepředání díla přechází na objednatele. Dodavatel není dále povinen zkoumat, zda tyto osoby jsou oprávněny dílo za objednatele převzít. Dodavatel odpovídá pouze za to, že dílo bude připraven předat na dohodnutém místě a v dohodnutém termínu.
3.3. Objednatel je povinen dílo převzít vždy s výjimkou případu, že by dodavatel objednateli předával dílo jiného druhového určení než je uvedeno v ust. 1.4. OP.

4. Předmět, čas a místo plnění
4.1.Předmětem plnění je dílo, které je specifikováno v cenové nabídce díla, která tvoří nedílnou součást jednotlivé smlouvy o dílo. Objednatel potvrzuje, že byl před podpisem smlouvy o dílo seznámen s technickou specifikací díla, použitými materiály pro jeho zhotovení, konstrukčním systémem a povrchovými úpravami.
4.2.Časem plnění se rozumí provedení díla v termínu dohodnutém ve smlouvě. Pokud nastanou okolnosti na straně objednatele nebo okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání dodavateli v plnění smluvních závazků ve sjednaném čase, prodlužuje se přiměřeně termín zhotovení a dodání díla. V případě, že tyto okolnosti budou trvat déle než 90 kalendářních dnů, je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Dodavatel za těchto okolností nenese odpovědnost za vzniklé škody.
4.2.1. Za vyšší moc se považuje především zemětřesení, povodně, zřícení letadla, požár, výluky, stávky, apod. Za vyšší moc se nepovažuje zpoždění dodávek od subdodavatelů dodavatele.
4.3. Dodavatel nenese odpovědnost za nemožnost splnění závazku v důsledku změny, nevydání, zrušení apod. příslušného povolení státním orgánem, pokud je toto ve smyslu příslušných právních předpisů nezbytné k provedení díla. Dodavateli v takovém případě náleží sjednaná cena za dílo a to i v případě, že z něj objednatel nebude mít užitek.
4.4.Místo provedení a předání díla je sjednáno ve smlouvě.

5. Jakost, provedení, obal a rozsah díla
5.1.Není-li dohodnuto jinak, dodavatel provede dílo v jakosti a provedení podle smlouvy o dílo. Případné výkladové nejasnosti budou odstraněny tím, že bude přihlíženo k technické specifikaci díla, se kterou byl objednatel seznámen a dodavatelem běžně používanými materiály, konstrukčním systémem a povrchovými úpravami.
5.2.Dodavatel je povinen provést dílo v rozsahu stanoveném smlouvou, s tím, že platí ust. 8.5. pro případné vícepráce a další možný spotřebovaný materiál.

6. Vady díla, záruční podmínky
6.1.Dílo má vady tehdy, neodpovídá-li požadavkům stanoveným smlouvou. Pokud je dílo zhotoveno ze dřevěného materiálu, objednatel bere na srozuměnou, že dřevo je přírodní materiál, na kterém se vyskytuje přirozená malba a struktura dřeva. Tato malba a struktura dřeva nejsou vadami díla a nemohou být předmětem reklamace.
6.2. Dodavatel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a to jak za zjevné vady i za skryté vady, jež byly způsobeny porušením povinností dodavatelem a jež se vyskytnou v době stanovené v ust.
6.3. Odpovědnost za vady dodavateli nevzniká nebo zaniká, pokud byly vady způsobeny nesprávným užíváním, skladováním, manipulací a ošetřováním díla objednatelem nebo třetí osobou ze strany objednatele, zejména zásahy nad běžnou údržbu nebo naopak její zanedbání, opravy, anebo byly způsobeny vyšší mocí.
6.4. Zjevné vady je objednatel povinen vytknout při převzetí díla, a to v Zápisu o převzetí díla, jinak ztrácí nárok na uplatnění svých nároků ze zjevných vad díla, vůči zhotoviteli.
6.4.1. Za zjevné vady se považují veškeré vady a odchylky od ujednání ve smlouvě včetně množstevních vad, které je objednatel schopen zjistit při přejímce díla za předpokladu vynaložení veškeré odborné péče, kterou na něm lze spravedlivě vyžadovat, a za použití na trhu dostupné měřící a zjišťovací techniky. Objednatel je povinen zajistit odbornou kontrolu při kvalitativní a kvantitativní přejímce díla, a to osobou odborně zdatnou (akreditovanou). V případě, že objednatel nezajistí odbornou přejímku v dohodnutém termínu pro předání díla, má se za to, že dílo bylo předáno řádně a včas, tedy bez závad a nedodělků.
6.4.2. Reklamační nárok z odpovědnosti za takto vytknuté zjevné vady je objednatel povinen písemně uplatnit u dodavatele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejich vytknutí, tj. ode dne jejich uvedení v Zápisu o převzetí díla.
6.5. Skryté vady díla jsou vady, které nejsou vadami zjevnými. Skryté vady musí objednatel písemně vytknout a současně písemně uplatnit nárok z odpovědnosti za vady, a to bezodkladně od okamžiku, kdy je zjistil, nejpozději však do 5 pracovních dnů od jejich zjištění, resp. ode dne, kdy měl možnost tyto vady při vynaložení péče řádného hospodáře zjistit, nejdéle však v níže uvedené záruční době: • 36 měsíců na dřevěná okna a vchodové dveře na funkčnost, povrchovou úpravu s výjimkou zasklení • 24 měsíců na interiérové dveře, parapetní desky, samozavírače, pákové uzávěry a ostatní výrobky • 24 měsíců na veškeré skleněné výplně všech typů oken, balkonových a vchodových dveří • 60 měsíců pro plastová okna a vchodové dveře, dřevohliníková okna a vchodové dveře na funkčnost, povrchovou úpravu s výjimkou zasklení Záruční doba se počítá ode dne předání díla.
6.6. Objednatel je povinen provést přiměřená opatření k zabránění vzniku dalších škod. Dodavatel neodpovídá za zhoršení vad nebo vznik škod, způsobených neuplatněním vad bez zbytečného odkladu bez ohledu na trvání záruční doby.
6.7. Ve vytknutí vad musí objednatel předložit dodavateli písemný seznam reklamovaných předmětů, s označením vad, popisem, jak se projevují, ze které smlouvy (faktury) je vadné dílo reklamováno.
6.8. U skrytých vad je objednatel povinen jejich existenci dodavateli prokázat věrohodnými důkazy.
6.9. Objednatel je povinen umožnit dodavateli a jeho odbornému znalci provedení posouzení oprávněnosti reklamace na místě samém bez zbytečného odkladu po vytknutí vad u dodavatele. Dodavatelem písemně potvrzené údaje o zjištěných vadách budou považovat obě strany za závazné.
6.10. Dodavatel rozhodne o způsobu řešení reklamace . V případě oprávněnosti reklamace bude tato vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne písemného uplatnění, pokud se strany nedohodnou jinak. Objednatel je povinen k tomu poskytnout potřebnou součinnost.
6.11. V případě, že dílo má vady (zjevné i skryté), má objednatel právo uplatnit u dodavatele podle povahy vady v souladu s podmínkami, upravenými v obchodním zákoníku, reklamační nárok na: a) opravu části, která je vadná, b) výměnu části, která je vadná, oproti vrácení nezměněného vadného plnění, c) přiměřenou slevu z ceny, d) odstoupení od smlouvy.
6.12. Po vyřízení reklamace strany sepíší zápis o odstranění vad.
6.13. Veškeré nároky musí být uplatněny doporučeným dopisem, přičemž za datum uplatnění se považuje u tuzemských objednatelů datum podacího razítka poštovního úřadu plus tři pracovní dny.

7. Nebezpečí škody na díle a nabytí vlastnického práva
7.1.Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele v okamžiku, kdy převezme dílo od dodavatele a nebo, jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu dodavatel umožní nakládat s dílem a objednatel poruší smlouvu tím, že dílo bez právního důvodu nepřevezme.
7.2 Vlastnické právo k dodanému dílu nabývá objednatel až v okamžiku úplného zaplacení sjednané ceny za dílo, popř. sjednané ceny za dílo, včetně ceny odsouhlasených víceprací.
7.3.Škoda na díle, jež vznikla po přechodu jejího vlastnictví na objednatele, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit plnou cenu za dílo.
7.4. Pokud objednatel nezaplatí plnou smluvenou cenu za dílo v dohodnuté lhůtě, je dodavatel, jakožto jeho vlastník, oprávněn toto dílo objednateli poté, co mu bylo předáno, odebrat. Dodavatel neodpovídá za vznik případné škody při takovém odebrání a náklady, které dodavateli tak vzniknou jdou k tíži objednatele.

8. Cena za dílo, platební podmínky
8.1. Objednatel je povinen zaplatit za dílo cenu sjednanou ve smlouvě nebo v cenové nabídce, která je nedílnou součástí smlouvy. V případě nejasností se cena pro dílo určí podle cenové nabídky zhotovitele.
8.2. Nárok na zaplacení doplatku ceny díla, nekrytého zaplacenými zálohami, vzniká dodavateli v den, který byl sjednán jako čas plnění, pokud byl dodavatel připraven dílo předat. V případě, že k předání díla nedojde na základě porušení smluvních povinností ze strany dodavatele, nárok na doplatek ceny díla vzniká dodavateli dnem, kdy byl dodavatel připraven předat dílo objednateli ve smluveném místě plnění. Toto ujednání nemá vliv na povinnost platit zálohy na cenu díla, pokud byla sjednána ve smlouvě.
8.3. Dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy písemně na omezení rozsahu díla a nesjednají-li jeho důsledky na výši ceny, je objednatel povinen zaplatit jen cenu přiměřeně sníženou; dohodnou-li se stejným způsobem na rozšíření díla (vícepráce), je objednatel povinen zaplatit cenu přiměřeně zvýšenou.
8.4. Dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy na změně díla a nesjednají-li její důsledky na výši ceny, je objednatel povinen zaplatit cenu zvýšenou nebo sníženou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.
8.5. Smluvní strany sjednávají za případné další činnosti v souvislosti s provedením díla - vícepráce 350,- Kč za hodinu a za další spotřebovaný materiál cenu podle skutečnosti. To platí pro případ, kdy se strany nedohodnou písemně jinak. Tyto částky budou fakturovány samostatně.
8.6. Splatnost zálohových faktur se řídí údaji o splatnosti, uvedenými ve smlouvě, popř. na jednotlivých platebních dokladech.
8.7. Uhradí-li objednatel zálohové faktury po stanovené lhůtě, nebo uhradí-li je pouze částečně, přestává být pro dodavatele závazný sjednaný termín dodání díla a tento se automaticky přiměřeně prodlužuje.

9. Smluvní pokuty
9.1.Pro případ prodlení s úhradou konečné faktury je objednatel povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý den prodlení.
9.1.1. Pokud dodavatel nesplní termín dodání díla, činí pokuta za každý den prodlení 0,1% z nesplněné části předmětu díla.
9.2. V případě, že objednatel neodůvodněně odmítne převzetí díla nebo nezajistí řádné a včasné převzetí díla od dodavatele, zavazuje se dodavateli zaplatit smluvní pokutu 0,05% z celkové ceny díla. Tato sankce se vztahuje dále na každé následné odmítnutí převzetí díla, v nově stanoveném termínu.

10. Součinnost
10.1. Objednatel je povinen poskytnout dodavateli řádně a včas spolupůsobení nutné k tomu, aby dodavatel mohl řádně a včas splnit svůj závazek, zejména umožnit přístup na smluvené místo k zaměření a provedení a předání díla posledního dne této sjednané lhůty.

11. Servis na díle
11.1. Dodavatel provádí servis na jím provedeném díle podle ceníku servisních služeb, popř. na základě smlouvy.

12. Mlčenlivost
12.1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozví v souvislosti s obchodním stykem s druhou stranou.

13. Závěrečná ustanovení obchodních podmínek
13.1. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu SOD
13.2. V případě nejasností platí, že konkrétní ujednání ve smlouvě, pokud se liší, má přednost před obchodními podmínkami a obchodní podmínky mají přednost před zákonnou úpravou.
13.3. V otázkách neupravených těmito obchodními podmínkami se smlouvy na jejich základě uzavřené a z nich vyplývající právní vztahy smluvních stran řídí subsidiárně příslušnými ustanoveními z. č. 513/91 Sb., Obchodní zákoníku v platném znění.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti